Redline
Pozicija
2.
KILLS
224
BODOVI
333
SPONZORI TIMA

RL_Qbe
66 11324
RS

RL_ivas
55 9757
HR

RL_Lukarux
52 8088
HR

RL_Naylup
51 9103
RS