Redline
Pozicija
1.
KILLS
160
BODOVI
241
SPONZORI TIMA

RL_Qbe
51 8637
RS

RL_ivas
35 6921
HR

RL_Naylup
37 7883
RS

RL_Lukarux
37 5658
HR