Redline
Pozicija
3.
KILLS
193
BODOVI
300
SPONZORI TIMA

RL_Qbe
46 9070
RS

RL_ivas
51 9988
HR

RL_Naylup
51 11924
RS

RL_SinisterHS
45 9644